1. Informatie over de verkoper van de producten

Blissworkz B.V., handelend onder de naam Urban Goddess

Bezoekadres: Witbolstraat 9b
1032 LC Amsterdam

E-mailadres: [email protected]

KVK-nummer: 57022631
BTW-nummer: NL852406435B01

2. Begrippen

2.1. De volgende begrippen zullen zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

Urban Goddess
Het bedrijf zoals omschreven in artikel 1;

Koper
De natuurlijke persoon die producten bestelt van Urban Goddess via de website www.urban-goddess.com;

Partijen
Urban Goddess en Koper;

Producten
Urban Goddess kleding, schoenen, accessoires en toekomstige producten en service;

Overeenkomst
De overeenkomsten zoals vastgelegd in geschrifte tussen Urban Goddess en Koper met betrekking tot de levering van de producten;

Levering
Het moment waarop de Koper, of derde partijen handelend namens de Koper, daadwerkelijke eigendom van en controle over de producten hebben.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendoms- en vergelijkbare rechten genomen in de breedste zin van het begrip, waaronder in het bijzonder, maar niet beperkt tot: (1) merken, (2) handelsnamen, (3) auteursrechten, (4) rechten op tekeningen en/of modelrechten, (5) octrooien, (6) databankrechten, (7) knowhow en (8) domeinnamen, ook hieraan toebehorend eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden die door nationale en/of internationale regelgeving worden toegekend.

3. Toepassing

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bezorging van-, overeenkomsten met-, en betalingen aan Urban Goddess.
3.2. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard de koper de algemene voorwaarden.

4. Bestellen & bezorging

4.1. Aanbiedingen die door Urban Goddess worden gemaakt kunnen alleen worden geaccepteerd zonder afwijking van de algemene voorwaarden. Alle aanbiedingen die door Urban Goddess worden gemaakt, zowel afgeprijsd als regulier, zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt. Aan de koper kunnen geen rechten worden ontleend van een aanbieding die door Urban Goddess wordt gemaakt.
4.2. Urban Goddess zal niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de door Urban Goddess gemaakte aanbiedingen.
4.3. De standaard wijze waarop prijzen worden weergeven is in Euro’s. De prijzen voor de producten weergeven op de website van Urban Goddess zijn exclusief BTW voor Wholesale klanten en inclusief BTW voor retail klanten, en exclusief verzendkosten en/of andere transportkosten. Voordat een bestelling voltooid is zal Urban Goddess de totale prijs weergeven die de koper geacht wordt te voldoen via de betalingsmogelijkheden weergeven op de website.
4.4. Na het plaatsen van een bestelling zal de koper een email ontvangen van Urban Goddess ter bevestiging van de deze aankoop. In deze bevestiging worden de bestelde producten alsmede het totaalbedrag inclusief BTW en verzendkosten genoemd.
4.5. Urban Goddess heeft het recht om bestellingen te weigeren binnen 1 week na ontvangst zonder verplichting om opgeving van reden.
4.6. De producten worden geleverd op het door de koper opgegeven adres.
4.7. De door Urban Goddess opgegeven leveringstermijn geldt alleen ter indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.8. In het geval dat een koper meer dan 1 product heeft besteld behoudt Urban Goddess het recht om deze producten in delen te leveren en eventuele hieraan verbonden verzendkosten in rekening te brengen.

5. Betaling

5.1. Urban Goddess vergt vooruitbetaling van bestelde producten, tenzij duidelijk schriftelijk vooraf overeengekomen.
5.2. Urban Goddess behoudt het recht om producten te leveren of deze te laten leveren behoudens betaling bij levering.
5.3. De koper zal in gebreke zijn op het moment dat de betalingstermijn is verstreken; dit behoeft geen verdere (juridische) berichtgeving.
5.4. De koper zal aan Urban Goddess een standaard vertragingsrente van 4% (vier procent) van het factuurbedrag verschuldigd zijn voor elke maand (een deel van de maand wordt als 1 maand gerekend). Dit is onverminderd het recht van Urban Goddess om onmiddellijke betaling van het volledig openstaande bedrag te eisen van de koper, en zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Urban Goddess in dergelijke situatie.
5.5. De koper zal de kosten dragen voor eventuele incassokosten die zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk van aard kunnen zijn, bovenop eventueel gemaakte juridische kosten zoals juridische assistentie en juridisch advies (inclusief advocaatkosten, deurwaarderskosten en eventuele andere derde partijen).

6. Privacy van de koper

6.1. Urban Goddess behandelt alle persoonlijke, door de koper verstrekte informatie, als privé en vertrouwelijk. Urban Goddess gebruik persoonlijke informatie alleen voor het uitdragen van een overeenkomst gesloten tussen koper en Urban Goddess en de betaling en levering van de door de koper bestelde producten. Urban Goddess behoudt het recht om persoonlijke informatie te gebruiken voor eigen activiteiten van promotionele aard waaronder de Urban Goddess nieuwsbrief. De koper kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief.
6.2. Urban Goddess zal geen persoonlijk informatie van de koper aan derde partijen verstrekken die niet betrokken zijn bij het voltrekken van de betaling en levering van de door koper bestelde producten.

7. Herroepingsrecht

7.1. De koper heeft het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van enig reden binnen de termijn van 14 (veertien) kalenderdagen welke van start gaat op de dag waarop de goederen zijn geleverd.
7.2. Indien de koper zich wil beroepen op zijn/haar herroepingsrecht mag de koper de producten alleen uitpakken en in gebruik nemen om te kunnen bepalen of de koper het product wilt houden of niet. Gedurende deze periode zal de koper het product of, in het geval van meerdere, de producten en bijhorende verpakkingsmaterialen zorgvuldig behandelen. De koper zal producten alleen compleet retourneren (alle bijgeleverde accessoires incluis) en gebruik maken, voor zover mogelijk, van de originele verpakkingsmaterialen.
7.3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Urban Goddess. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels email. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten voor de retourzending zijn voor de koper.
7.4. Indien de koper zich beroept op zijn/haar herroepingsrecht, zal Urban Goddess het aankoopbedrag binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van retour aanmelding van de producten terugbetalen op dezelfde wijze waarop deze is voldaan, mits de producten in goede orde zijn ontvangen.
7.5. Indien de koper niet naar de voorwaarden als gespecificeerd in artikel 7.2 handelt, het prijskaartje is verwijderd, en/of de producten niet in originele staat zijn geretourneerd, zal Urban Goddess geen verplichting dragen om het aankoopbedrag terug te betalen aan de koper.
7.6. Indien een product niet in verkoopbare staat is geretourneerd en het product gereinigd dient te worden zullen hiervoor stomerijkosten van €5 per product in rekening gebracht worden. Indien het product hierna nog niet in verkoopbare staat is, zullen wij de helft van het aankoopbedrag in rekening brengen.

8. Defect van een product

8.1. Indien 1 (een) of meerdere producten niet voldoen aan de redelijke kwaliteitseisen van eenzelfde product is de koper verplicht om Urban Goddess hier direct van op de hoogte te stellen.
8.2. Als er iets mis is met een product binnen 6 maanden na aankoop, moet de verkoper bewijzen dat dit de schuld van de koper is. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat de koper het product niet goed heeft gebruikt.
8.2. Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet de koper bewijzen dat dit niet diens schuld is en dat het aan het product ligt.
8.3. Indien een product defect lijkt te zijn kunnen hier geen rechten aan de koper worden ontleend om de betalingsverplichting uit te stellen en/of om wijzigingen toe te brengen aan de bestaande factuur.
8.4. Indien een product defect is, is Urban Goddess verplicht een vervangend artikel en/of compensatie te leveren.
8.5. Als de koper niet aan deze sectie voldoet dan vervalt enige recht van vervanging en/of recht op compensatie.

9. Behouden van rechten

9.1. Alle producten die aan de koper zullen worden geleverd of zijn geleverd blijven het volle eigendom van Urban Goddess totdat de volledige betaling voor deze producten is voldaan door de koper alsmede alle eventuele uitstaande betalingen die de koper nog moet voldoen aan Urban Goddess.
9.2. Zolang de eigendomsrechten van het product of meerdere producten niet zijn overgedragen aan de koper kan de koper de producten niet als onderpand gebruiken en/of aan een derde partij rechten ontlenen.
9.3. Zonder afbreuk te doen aan juridische bevoegdheden behoudt Urban Goddess het recht om, zolang alle verschuldigde bedragen niet zijn voldaan waaronder die bedragen die voortvloeien uit leveringen, goederen terug te nemen/op te halen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Urban Goddess, als gevolg van een tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst, alleen van toepassing in het geval dat de koper Urban Goddess hier (1) schriftelijk van op de hoogte stelt en daarbij (2) een redelijke periode voorstelt waarin de tekortkoming kan worden hersteld, en Urban Goddess hierna wederom tekort blijf komen in het nakomen van de overeenkomst. De schriftelijke ingebrekestelling moet een gedetailleerde en complete omschrijving van de tekortkoming bevatten zodat Urban Goddess over de mogelijkheid beschikt om adequaat op deze tekortkoming te reageren.
10.2. Urban Goddess is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen waarvoor Urban Goddess verantwoordelijkheid draagt en die direct gerelateerd zijn aan de productie en levering van een of meerdere product(en).
10.3. Elke verplichting om schadevergoeding te betalen op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het product.
10.4. Indien en voor zover een betaling onder de voorwaarden van het vorige paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van de kant van Urban Goddess tot betaling van schadevergoeding worden beperkt tot de relevante bestellingswaarde.

11. Risico

11.1. Het risico van verlies van-, diefstal van-, en/of schade aan een product of meerdere producten, zal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de koper, of een derde partij die namens de koper handelt, de feitelijke beschikking over het product of meerdere producten heeft.

12. Overmacht

12.1. Indien Urban Goddess tekortkomt in het nakomen van de verplichting(en) jegens de koper, dan kan dergelijke tekortkoming niet worden toegereikt aan Urban Goddess in het geval van overmacht zoals omschreven in artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
12.2. Overmacht omvat (maar is nadrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende vakbond en handelen of nalaten van de overheid, met inbegrip van de lokale overheid (zoals invoerbeperkingen)
12.3. Alle bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Urban Goddess en/of derden die betrokken zijn bij de productie en/of de levering van de producten. Elke niet- en/of te laat en/of mindere prestaties van de in dit artikel genoemde partijen zullen als overmacht van Urban Goddess worden beschouwd.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de producten alsmede andere documenten en materialen die door Urban Goddess worden geleverd zullen alleen door Urban Goddess worden gedragen. Aan de koper alsmede eventuele derde partijen en andere machten kunnen geen rechten worden ontleend op het gebruik hiervan.
13.2. De koper garandeert dat hij/zij geen inbreuk maakt en/of zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Urban Goddess, en/of deze rechten als vervallen beschouwt en/of zal beschouwen, en/of de eigendom van deze rechten in gevaar zal brengen.

14. Diverse bepalingen

14.1. Algemene voorwaarden van de koper, uitgedrukt in welke vorm dan ook, zijn expliciet uitgesloten tenzij hier uitdrukkelijk in schrift van wordt afgeweken.
14.2. Alle aanpassingen aan deze algemene voorwaarden zijn alleen effectief op het moment de betrokken partijen hier schriftelijk mee akkoord gaan.
14.3. De nietigheid van enige bepaling in deze voorwaarden mag niet tot gevolg hebben dat de gehele algemene voorwaarden nietig worden verklaard. In het geval dat een bepaling nietig is zullen de betrokken partijen onderling overleggen met als doel deze te doen vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van toepassing blijft.

15. Klachten, vragen en/of opmerkingen

15.1. Indien de koper een klacht en/of vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden dan kan de koper contact opnemen met Urban Goddess door gebruik te maken van de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden verstrekte contactgegevens. De koper kan Urban Goddess benaderen via e-mail, fax of brief.
15.2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
15.4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
15.7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
15.8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
15.9. Indien de koper een klacht heeft dan zal Urban Goddess de klant benaderen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen beschikt Urban Goddess over de keuze, niet de verplichting, om contact op te nemen met de koper

16. Keuze van recht en forum

16.1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten daarop betrekking hebbende, worden uitsluitend beheerst door- en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet.
16.2. Elk geschil tussen de partijen als gevolg van, of op andere wijze verbonden met, overeenkomsten en/of algemene voorwaarden zullen worden beslecht zoveel mogelijk in overleg. Elk geschil niet opgelost door partijen zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij Urban Goddess kiest om juridische stappen te ondernemen tegen de Koper voor een bevoegde rechter in een andere plaats van het bedrijfsleven.